GDPR

Ochrana osobných údajov GDPR

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je eXj-production, s. r. o., IČO:  44615949

so sídlom  Slnečná 1940/16, 927 05 Šaľa (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: eXj-production, s. r. o., Slnečná 1940/16, 927 05  Šaľa
email: gdpr@exj-productions.sk

1.Webové sídlo www.exj-production.sk

Webové sídlo www.exj-production.sk poskytuje centrálny prístup ku svojim službám  elektronickým službám a produktom svojho podnikania  za účelom zverejňovania informácií . Spracovanie osobných údajov získaných prostredníctvom webového sídla sa riadi ustanoveniami Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o OÚ) (ďalej len "Nariadenie GDPR") a zákona č. 18/2018 Z. z. o OOÚ.

  1. Aké osobné údaje zhromažďujeme, na aký účel a akými technickými prostriedkami?

eXj-producton, s.r. o zhromažďuje a spracúva osobné údaje len v rozsahu a na presne stanovený účel. Účelom získavania a spracúvania osobných údajov na webovom sídle www.exj-productions.sk je spracovávanie podnetov a sťažností, svojich zákazníkov svojich prác svojich produktov  prevádzkovanie a publikovanie registrov. Prevádzkovateľ webového sídla zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o používateľovi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, neposkytne ich tretím osobám bez jeho súhlasu a neposkytne osobné údaje na účel priameho marketingu.

  1. Kto má prístup k vašim údajom a komu sa poskytujú?

Pri poskytovaní osobných údajov z webového sídla postupuje prevádzkovateľ vždy podľa vyššie uvedených zákonov a zákona o ochrane osobných údajov. Ak dôjde k poskytnutiu alebo sprístupneniu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo k nezákonnému poskytnutiu alebo sprístupneniu osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať dotknutú osobu a príjemcov osobných údajov, ktorým sa takéto osobné údaje poskytli alebo sprístupnili.

  1. Ako chránime a zabezpečujeme vaše údaje?

Prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami § 29 zákona o ochrane osobných údajov zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov. Na tento účel boli prijaté primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, ktoré pomáhajú chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom k nim, ich použitím a vyzradením. Prevádzkovateľ webového sídla zodpovedá za zabezpečenie ochrany osobných a identifikačných údajov obsiahnutých v elektronických podaniach.

  1. Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Doba zhromažďovania a spracúvania informácií vyplýva zo zákonných ustanovení. Všetky údaje zhromažďované prostredníctvom webového sídla  www.exj-production.sk sú pravidelne zálohované prevádzkovateľom. 6. Kontaktné informácie Kontaktovať nás môžete na adrese: eXj-production, s. r. o., Slnečná 1940/16, 927 05  Šaľa, resp. emailom na: info@exj-productions.sk.

  1. Zodpovedné osoby prevádzkovateľa

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, žiadostí o informácie a uplatnenie práv dotknutých osôb adresujte priamo nášmu DPO (Data Protection Officer), ktorý je Vám k dispozícii na kontaktnej adrese: gdpr@exj-production.sk