“SUPER-ODPOČET”

V rámci nášho portfólia služieb zabezpečujeme kompletné poradenstvo pri zavedení tzv. "SUPER-ODPOČTU"  - teda odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v zmysle §30c Zákona o dani z príjmov 595/2003 Z. z.

V zmysle uvedeného zákona a paragrafu si môžu nielen právnické, ale aj fyzické osoby (podnikatelia), ktorí realizujú projekt výskumu a vývoja,  navýšiť svoje daňovo uznané výdavky (náklady) - prostredníctvom "SUPER-ODPOČTU", čím sa im zníži základ dane, a tým môžu ušetriť na dani z príjmov aj niekoľko desiatok tisís EUR. Pritom je potrebné splniť podmienky, ktoré sú uvedené v uvedenom paragrafe a v metodickom pokyne Finančného riaditeľstva SR. V súčastnosti veľa daňovníkov realizuje svoj vlastný výskum a vývoj, avšak si neuplatňujú "SUPER-ODPOČET", pretože už samotné znenie daného paragrafu znie relatívne komplikovane, alebo nemajú spracovaný "Projekt výskumu a vývoja". Vytvorili sme vlastnú bezplatnú mobilnú aplikáciu "SUPER-ODPOČET", ktorá Vám poskytne dôležité informácie o odpočte výdavkov (nákladov)  na výskum a vývoj (VaV) a pomôže Vám vyčísliť úsporu na dani z príjmov vďaka realizácii vlastného Projektu VaV.

V rámci poradenstva poskytujeme:

  • 01  
     "Úvodnú bezplatnú konzultáciú" - obsahuje identifikáciu potencionálnych projektov vo Vašej spoločnosti, ktoré by boli vhodné zahrňúť do "SUPER-ODPOČTU".  
  • 02"Identifikáciu nákladov a vyčíslenie daňovej úspory" - identifikujeme výdavky (náklady), ktoré spadajú do "SUPER-ODPOČTU" v zmysle platnej legislatívy, a tým vyčíslime Vašu potencionálnu daňovú úsporu. Pri realizácii už samotného "Projektu výskumu a vývoja" bude potrebné tieto náklady evidovať oddelene.
  • 03 "Spracujeme projekt výskumu a vývoja" - tento projekt je nevyhnutnou podmienkou, aby bolo možné na identifikované náklady uplatniť "SUPER-ODPOČET".    
  • 04 "Podporu pri daňovej kontrole" - v prípade kontroly z daňového úradu Vám pomôžeme pri obhajobe uplatnených výdavkov (nákladov)  na výskum a vývoj, ktoré boli zahrnuté  do "Projektu výskumu a vývoja".

Partnerstvo

pic_1

S našimi klientami preferujeme partnerstvo,

ktoré bude výhodné pre obe strany. To znamená, že naša odmena bude vyjadrená percentuálne zo sumy, ktorú Vám dokážeme prostredníctvom "SUPER-ODPOČTU" usporiť. Teda Vás naše služby v podstate nebudú stáť nič navyše. Naša odmena nebude vyplatená jednorazovo, ale bude vyplácaná priebežne  počas celej realizácie "Projektu výskumu a vývoja". Zároveň Vám budeme poskytovať na pravidelnej mesačnej báze poradenstvo ohľadom implementovaného projektu.